شیوه بازی

بازی با زدن سرویس آغاز می‌شود و پس از برخورد به دیوار با زاویه‌ای معین وارد زمین سرویس می‌شود. هر بازیکن به طور یکی‌ در میان توپ را با راکت به دیوار روبرو می‌زند و حریف باید آن را به همان دیوار برگرداند. ضربه‌ها باید با سرعت و زاویه‌ای زده شوند که حریف نتواند توپ را به دیوار روبرو برگرداند. مسابقه اسکواش شامل سه یا پنج گیم و هر گیم دارای 11 امتیاز است .

حریم کوچکی است در پشت قاب شیشه ای .توپ کوچکی سرگردان راکت است و دیوار مقابل و حریفانی سخت.تماشاگران در سکوتی منتظر انتظار تسلیم یکی را می کشند تا همه فریادهای خسته از دود و تمدن را در ضربات هماهنگ دست ها بریزند و شادی را فریاد کنند.
از فدراسیون صدای پای توسعه می آید.
انسان متمدن با تکیه بر تکنیک و تاکتیک برتری می جویند و تماشاگر متمدن شادی ونشاط را دط ورزش های نوین با حرکاتی جدید و قوانینی نو میابد وبدینسان است که اسکواش زاییده می شود.
ضربات اصلی در اسکواش
ضربه والی (VOLLEY)
والی ضربه ای است که قبل از برخورد با توپ به زمین در هوا پاسخ داده می شود .
ضربه بوست((BOAST
بوست ضربه ای است که توپ قبل از برخورد به دیوار روبرو به دیوار کناری برخورد نماید.
ضربه دراپ ((DROP
ضربه دراپ یک ضربه تهاجمی است که مستقیما به دیوار روبرو وارد میشود ودر محلی نزدیک دیوار روبرو به زمین برخورد می کند ترجیحا د رکنج ها.
ضربه لاب((LOB
لاب ضربه ای است که باعمق زیاد به دیوار جلویی برخورد کرده وبا یک مسیرمناسب زمین را طی کرده و نزدیم دیوار عقب به زمین برخورد میکند.این ضربه معمولا از قسمت ( (short lineبه جلو قابل اجرا میباشد.
ضربه سرویس(SERVICE)
ضربه سرویس به عنوان یک ضربه بسیار مهم در اسکواش مطرح می باشد این ضربه همان گونه که اکثر بازیکنان فکر میکنند تنها ضربه ای جهت شروع بازی نمی باشد بلکه به سه دلیل زیراز اهمیت خاصی برخوردار است :
1-سرویس تنها ضربهای در بازی اسکواش است که بازیکن کنترل کامل در حین اجرای آن دارد .بقیه ضربات تاحدودی بستگی  به نحوه بازگشت (return) توپ توسط حریف دارند.
2-بازیکن در صورتی میتواند برنده رالی باشد که سرویس  آنرا خود زده باشد وسپس امتیاز می گیرد .
3-یک سرویس خوب زننده آنرا در موقعیت حمله ای مناسبی نسبت به حریف قرار می دهد. حتی امکان گرفتن امتیاز را فقط با زدن همان سرویس مناسب به او میدهد.
ضربه درایو((DRIVE
ضربه ای که از انتهای زمین به صورت مستقیم به دیوار روبرو با شدتهای مختلف زده میشود و از آن میتوان به عنوان مهم ترین ضربه در اسکواش نام برد.


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به هیأت اسکواش خراسان رضوی می باشد